Terug naar Blog 2018

 

Marijke van Eijkeren - Het is niet toegestaan om foto's op wat voor wijze dan ook over te nemen zonder toestemming

Oost Schiermonnikoog

Fietsend over de Kooiweg liggen aan de Waddenkant de strakke weilanden van de Banckspolder en aan de Noordzeekant de Kooiduinen. Beide kanten van de weg vragen om een ander waterpeil. Via het Johannes de Jongpad en het Kwelderpad kom je bij de Kobbeduinen en de kwelder. Hier is de natuur nog heel puur. Schiermonnikoog bestaat voor bijna de helft uit kwelder. Natuurlijke processen kunnen hier hun gang gaan. De Waddenzee is in feite een grote onderwaterdelta. Het getij neemt slib en zand mee. Het water slijt geulen uit, wadplaten worden door de aangroei van slib steeds hoger. Zoutminnende planten krijgen de kans om te groeien als de platen nog maar af en toe overstromen. Door afkalving in het westen en aangroei in het oosten 'loopt' Schiermonnikoog richting Duitsland. Bijna heel Schiermonnikoog is ook buiten de paden vrij toegankelijk. Alleen in het broedseizoen zijn er beperkingen. De Oosterkwelder is dan helemaal verboden terrein. Alleen vanaf het Waterstaatspad tot paal 10 kun je een indruk krijgen van dit unieke gebied. Dat de duinenrij hier aan de Noordzeekant in zo'n rechte lijn lopen, komt omdat ze kunstmatig zijn ontstaan door het aanleggen van een stuifdijk. Langs het strand werden schermen van riet en wilgen geplaatst waar het zand tussen bleef hangen. Na een doorbraak van de zee bij paal 10 is de poging gestopt en werd de kwelder weer overgelaten aan de dynamiek van de natuur. Op het Noorderstrand kun je mooi zien hoe jonge duinen worden gevormd. Hier en daar groeien plukjes biestarwegras. Daar blijft het stuivende zand in hangen. Zie hier voor meer foto's en verhalen over Schiermonnikoog